Det vi tror på

Guds Verdensvide Kirke er et kristent, evangelisk trossamfunn som arbeider med å spre og forklare evangeliet på en måte som er relevant og forståelig for mennesker i vår tid. Kirken har medlemmer i ca 100 land. Guds Verdensvide Kirke respekterer og anerkjenner andre kristne trossamfunn.

Sammendrag av det Guds Verdensvide Kirke tror på:


1. Vi tror at Bibelen består av både Det gamle og Det nye testamente, og at den er grunnlaget for sannheten og kunnskapen om Gud. Bibelen er den eneste pålitelige beretning om Guds åpenbarelse til menneskeheten.2. Vi tror at det er én Gud, som har åpenbart tre forskjellige aspekter eller funksjoner av seg selv til menneskeheten:
a) Gud Fader;
b) Jesus Kristus, Guds Sønn, som har vist oss hvordan vi skal leve, og som har ofret sitt liv for våre synder;
c) Helligånden. Gud lever i os, lærer os og vejleder os ved Helligånden3. Vi tror at kristendom er et unikt og personlig forhold til Gud, og er uavhengig av medlemskap i et bestemt kristent trossamfunn. Vi tror at en kristen er en person som har Den Hellige Ånd (Rom 8:9), og som lever sitt liv i overensstemmelse med Guds Ord. Vi tror at kristendom er en måte å leve på. Kristendom er mer enn læresetninger og ritualer.4. Vi tror på en oppstandelse etter døden, og at de som har gjort det gode, oppstår til livets oppstandelse, men de som har gjort det onde, oppstår til dommens oppstandelse (Johannes 5:28-29).
5. Vi tror at frelse er tilgivelse for synd, og at man blir reddet fra den andre (evige) død (Rom 6:23, Johannes Åpenbaring 20:13-15 ). Frelse er en gave fra Gud, og siden alle har syndet og dermed er under syndens straff, kan ikke frelse oppnås ved gode gjerninger. Man er frelst for å gjøre gode gjerninger, ikke fordi man har gjort gode gjerninger (Efserbrevet 2:8-10).6. Vi tror at omvendelse er å forandre vår måte å leve på, og at begynnelsen på det nye livet vi skal leve i Kristus, er symbolisert i dåpen (Rom.6:3-14). Spørsmålet om dåpen er personlig og må tas av den enkelte når man er enig i og forstår hva dåpen innebærer. Vi følger Bibelens eksempel med dåp ved neddykking i vann.7. Vi tror at Gud er kjærlig og rettferdig. Vi tror at Gud har en plan for menneskeheten. Vi tror at alle mennesker som noen gang har levd, også de som levde før Kristus, vil enten i dette livet eller i oppstandelsen komme til sannhetens erkjennelse og få mulighet til frelse ( I Tim 2:4). Vi tror at Gud forventer at vi må velge om vi ønsker Hans gave om frelse eller ikke. Gud vil respektere vårt valg.

8. Vi tror at Gud har gitt mennesket fri vilje. Synd, som er tanker, ord eller handlinger som ikke holder Guds standard, er årsaken til den nød og lidelse vi ser i vårt samfunn i dag. Vi tror at synd er å bryte Guds åndelige og evige lov, som kan oppsummeres med kjærlighet til Gud og kjærlighet til vår neste som oss selv.

9. Vi tror på Kristi gjenkomst, hvor Kristus vil komme for å frelse menneskeheten fra å ødelegge seg selv og denne jord.

10. Vi tror at evangeliet er budskapet om frelse ved Jesus Kristus og en gjenforening med Gud ved Jesus Kristus som vår mellommann. Det er det gode budskapet om hva Gud har gjort og gjør ved Kristus som er det sentrale budskapet både i Det gamle og Det nye testamente.

For en fullstendig gjennomgang av våre trosartikler henviser vi til «Statement of Beliefs of the Worldwide Church of God» på www.wcg.org.