Hva skiller Guds Verdensvide Kirke fra andre kirkesamfunn?

Det finnes en mengde kirkesamfunn i dag, og det er ikke like lett å se hva som er forskjellen mellom disse.
Det er derfor naturlig å spørre hvordan Guds Verdensvide Kirke skiller seg fra andre kirkesamfunn.

Det finnes flere svar på dette spørsmålet, men her vil vi særlig trekke frem to forhold og deretter gi en kort oppsummering av hva som er spesielt med Guds Verdensvide Kirke.

1. Guds Verdensvide Kirke er villig til å forandre seg

Helt siden kirken ble stiftet, har den basert seg på Bibelen som grunnlag for sin lære. Vi modnes gjennom livet og utvikler oss, slik bør det også være med menigheten etter hvert som stadig får en bedre forståelse av Guds Ord. Kirken har endret på flere av sine standpunkter gjennom sin historie. I midten av 1990-årene foretok kirken en helhetlig teologisk gjennomgang av sin teologi. Denne gjennomgangen medførte flere endringer, som ble gjennomført til tross for en betydelig pris i medlemsflukt. Kirken mener at den må forandre seg når den i Bibelen ser at den har tatt feil.2. Guds Verdensvide Kirke kan vise at Bibelen kan svare på et av de store og sentrale spørsmål i kristendommenHvordan kan Gud kan være både kjærlig og rettferdig?


- Hvordan kan Gud være kjærlig når Han tillater så mye nød og lidelse?

- Hvordan kan Gud være rettferdig når Han tillater så mye nød og lidelse?

- Hvordan kan Gud være rettferdig hvis de som aldri har hørt om Jesus går fortapt? Hvis Gud er rettferdig, da må straffen stå i forhold til misgjerningen. Står en straff med evig pine i forhold til vår synd?

- Hva med de som levde før Kristus ble født, er de fortapt? Kom Jesus fire tusen år for sent? Burde Han ikke ha kommet dagen etter at synd kom inn i verden?Disse og andre spørsmål er vanskelige for mange. Med utgangspunkt i Guds Ord har Guds Verdensvide Kirke et svar på disse spørsmålene (se vårt hefte «Er Gud død?»).Kort oppsummering av andre forhold hvor Guds Verdensvide Kirke skiller seg fra mange andre kirkesamfunn:


3. Kirken legger vekt på å forklare Bibelens budskap i et språk som skal være enkelt å forstå og på en måte som er relevant for vår tid.4. Kirkens mål er ikke å bli størst mulig, men å gjøre det Gud ønsker å bruke den til som en liten del av Jesus Kristi legeme. Vi mener at det er Gud som åpner en persons sinn til sitt budskap og eventuelt kaller vedkommende til Guds Verdensvide Kirke. Derfor forsøker heller ikke kirken å overtale kristne fra andre trossamfunn eller nye kristne til å bli medlem av Guds Verdensvide Kirke.5. Kirkens arbeid utføres i stor grad av medlemmer på frivillig basis. Forkynnelsen og alt arbeidet på heftene som utgis, medregnet skriving, oversettelse, layout , korrekturarbeid og trykking, skjer på frivillig basis.6. Kirken har i mange år utgitt hefter og tidsskrifter, og laget radio- og tv-programmer på mange språk for å spre Bibelens budskap. Dette har medført at kirken har medlemmer spredd i mange forskjellige land, og at de enkelte menighetene er små.7. Kirken eier ikke egne kirkebygninger, bortsett fra et par steder i verden. Den leier møtelokaler istedenfor å eie, da den ikke ønsker å binde kapital i bygninger, men heller bruke økonomiske gaver til forkynnelsen av Bibelens budskap.8. Kirken tror på helbredelse ved bønn. Til tross for at den har opplevd flere dramatiske helbredelser i løpet av de siste årene, anses dette som en naturlig del av vårt forhold til vår Skaper, uten at dette får hovedfokus i vår tro.